Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Stadswandelingen ErvaarRotterdam.nl

Algemene voorwaarden voor stadswandelingen georganiseerd door ErvaarRotterdam.nl.

1. Definities

1) Stadswandeling: wandeltour georganiseerd door Ervaarrotterdam waarbij de bezoeker een verrassingsmenu of arrangement heeft gekocht waarbij het verdeelt over diverse deelnemende locaties genuttigd of verzilverd wordt door het inleveren van vouchers.

2) Deelnemende locaties: De deelnemende restaurants en andere locaties, zoals deze vermeld staan in de e-mail bevestiging.

3) Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor één van de wandeltours van Ervaarrotterdam.

4) Deelnamebewijs: Boekje met wandelinstructies, informatie over Rotterdam en de bezienswaardigheden tijdens de tour en vouchers ter verzilvering bij de deelnemende locaties. 

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1) Op alle met Ervaarrotterdam gesloten overeenkomsten met betrekking tot de stadswandelingen zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2) Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Ervaarrotterdam uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

1) Tickets voor stadswandelingen en groepsarrangementen kunnen via internet of aan de steiger geboekt en betaald worden. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).

2) Ervaarrotterdam heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.

3) Alle kosten voor groepsarrangementen dienen uiterlijk 72 uur voor aanvang betaald te zijn. Alleen met schriftelijke instemming van Ervaarrotterdam kan hiervan afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden.

 

4. Gebruik van de stadswandeling tickets

1) Het deelnamebewijs geeft toegang tot de stadswandeling in de vorm en op de datum zoals vermeld op de emailbevestiging. Zonder deelnamebewijs mag de toegang tot de stadswandeling worden ontzegd. 

2) Het deelnamebewijs wordt na betaling toegezonden per post, digitaal geleverd of opgehaald op de steiger of een andere deelnemende locatie.  

3) Het veranderen dan wel kopiëren van een deelnamebewijs, in zijn geheel of gedeeltelijk, is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.

 

5. Annuleren van de events of bedrijfsuitjes

1) De opdrachtgever van een wandeltour kan de opdracht schriftelijk annuleren, daarbij de volgende bepaling in aanmerking nemend.

2) Bij annulering langer dan 1 maand voor de datum is men 25% van het totale factuurbedrag verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de datum is men 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de datum annulering plaatsvindt is men het totale factuurbedrag verschuldigd.

3) Bestelde catering mag tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de tour worden gewijzigd. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden aangebracht.

4) Je kunt ook kiezen voor een kortingscode met daarop het aankoopbedrag. Deze kortingscode is en blijft onbeperkt geldig voor alle producten van Ervaarrotterdam.

 

6. Aansprakelijkheid

1) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de deelnemer. 

2) Ervaarrotterdam is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand aan, tijdens of ten gevolge van de tour. Uitzondering hierop is de uit de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld door Ervaarrotterdam. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van Ervaarrotterdam wordt gedekt.

3) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de passagier ontstaan bij het betreden van de steiger of de boot. De passagier betreedt de steiger en/of de boot geheel op eigen risico. Deze bepaling geldt op dezelfde wijze voor alle andere activiteiten aangeboden door Ervaarrotterdam die plaatsvinden buiten de steiger of de boot, of in samenwerking met externe partijen. Ervaarrotterdam is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade van welke aard dan ook die is ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van een activiteit, het programma of arrangement. 

4) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens de tour.

5) Voor zover Ervaarrotterdam aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.

6) Voor zover Ervaarrotterdam aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

7) Indien Ervaarrotterdam door overmacht de tour niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.

8) Ervaarrotterdam is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Ervaarrotterdam noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om het deelnamebewijs te accepteren.

 

7. Overige bepalingen

1) Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen aan de deelnemer kenbaar worden gemaakt.

2) Kennelijke (schrijf-)fouten en vergissingen in de door Ervaarrotterdam gepubliceerde en/of verstrekte informatie binden Ervaarrotterdam.

3) Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

4) Geschillen, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

 

Algemene Voorwaarden Rondvaarten en Groepsarrangementen ErvaarRotterdam.nl

Algemene voorwaarden voor rondvaarten en groepsarrangementen georganiseerd door ErvaarRotterdam.nl.

1. Algemeen

1) Ervaarrotterdam biedt drie soorten rondvaarten aan; reguliere rondvaarten, groepsvaarten en speciale vaarten.

2) Voor alle vaarten is Ervaarrotterdam verantwoordelijk voor een goede uitvoering ervan overeenkomstig de geldende normen.

3) Ervaarrotterdam behoudt zich het recht voor om vaarroutes en/of op- en afstaplocaties te wijzigen wanneer de weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere onvoorziene omstandigheden dit vereisen. Het oordeel van Ervaarrotterdam is hierin leidend. 

4) Ervaarrotterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen in arrangementen en vaardata- en tijden aan te brengen indien daarvoor gegronde redenen zijn, zulks ter beoordeling van de organisatie. Passagiers zullen hiervan zoveel als mogelijk tijdig in kennis gesteld worden.

5) Alle rondvaarten worden uitgevoerd met open boten. 

6) Bij het inschepen dienen de passagiers op de kade, op de steiger en op en in de boot de aanwijzingen van de bemanning op te volgen. 

 

2. Rondvaarten/Themavaarten

1) Rondvaarten worden gedurende het vaarseizoen, dat loopt van mei t/m oktober, vastgesteld door Ervaarrotterdam. Vastgestelde vaartijden kunnen ten alle tijden wijzigen, zulks ter beoordeling van de organisatie. 

2) Tickets voor rondvaarten kunnen via internet of aan de steiger geboekt en betaald worden. 

3) Uiterlijk 15 minuten voor de geplande vertrektijd dient de passagier aanwezig te zijn bij de steiger; in geval de vaart tevens een speciale vaart is kan Ervaarrotterdam een andere opstaplocatie aanwijzen, waarop de voorgaande volzin eveneens van toepassing is.

4) Rondvaarten vertrekken op de door de organisatie vastgestelde tijd. Er wordt niet gewacht op ‘laatkomers’: passagiers die zich na vertrek melden hebben geen recht op restitutie.

5) Uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vaart kan een reservering geannuleerd worden met dien verstande, dat voor terugboeking van het betaalde bedrag € 1,50 aan transactiekosten in rekening wordt gebracht. Binnen de gestelde termijn is men het volledige bedrag schuldig.

6) Een passagier die ter plaatse, d.w.z. bij de betreffende opstaplocatie, besluit om niet aan een vaart deel te nemen – ongeacht de reden van annulering – heeft geen recht op restitutie van de betaalde kosten. Mocht men nog niet betaald hebben, dan is men de volledige kosten alsnog verschuldigd.

 

3. Groepsvaarten

1) Bij groepsvaarten huurt een persoon of organisatie een volledige boot af, altijd met schipper, voor maximaal 12 personen (excl. Bemanning).

2) Tickets voor groepsvaarten kunnen via internet of aan de steiger geboekt en betaald worden. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).

3) Ervaarrotterdam biedt diverse mogelijkheden voor consumpties en catering bij groepsvaarten, in samenwerking met externe partijen. Consumpties en catering dienen enkel via Ervaarrotterdam afgenomen te worden. Het is niet toegestaan zelf eten en drinken mee te nemen. 

4) Alle kosten voor afhuur en eventuele consumpties en/of catering dienen uiterlijk 72 uur voor de afvaart betaald te zijn. Alleen met schriftelijke instemming van Ervaarrotterdam kan hiervan afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden.

5) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ervaarrotterdam is het niet toegestaan de gehuurde boot (door) te verhuren aan een derde partij, welke partij alsdan aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden.

6) De voltallige groep dient uiterlijk 15 minuten vóór de afgesproken vertrektijd op de overeengekomen opstaplocatie aanwezig te zijn.

7) Indien de groep zelfs niet op de afgesproken vertrektijd op de overeengekomen opstaplocatie aanwezig is, zal de bemanning maximaal 15 minuten wachten, tenzij de betreffende boot aansluitend aan de oorspronkelijk afgesproken tijd voor een vaart is gereserveerd en/of de bemanning niet voldoende tijd heeft om de vaart alsnog uit te voeren.

8) Als de mogelijkheid bestaat om de vaart op een later tijdstip van dezelfde dag uit te voeren, wordt de totaalprijs berekend op basis van de huurprijs plus de wachttijd van boot en bemanning.

9) In geval de vaart geen doorgang kan vinden op grond van lid 7 van dit artikel, wordt de groep geacht niet verschenen te zijn en zal geen restitutie worden verleend c.q. zal alsnog een bindende factuur worden toegezonden voor boothuur en eventueel bestelde consumpties en/of catering.

 

4. Annulering 

1) De opdrachtgever van een groepsvaart kan de opdracht schriftelijk annuleren, daarbij de volgende bepaling in aanmerking nemend.

2) Bij annulering langer dan 1 maand voor de vaardatum is men 25% van de totale boothuur verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de vaardatum is men 50% van de boothuur verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de vaardag annulering plaatsvindt is men de volledige boothuur verschuldigd.

3) Bestelde catering mag tot uiterlijk 72 uur voor vertrek van de vaart worden gewijzigd. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden aangebracht.

 

5. Kinderen en huisdieren

1) Kinderen tot 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van (een van) de ouder(s) dan wel een andere bevoegde begeleider aan een rondvaart deelnemen.

2) Kinderen zijn en blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider. Ervaarrotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

3) Voor volwassenen en kinderen stelt Ervaarrotterdam zwemvesten ter beschikking. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider dat kinderen tot 12 jaar een zwemvest dragen gedurende de gehele rondvaart en wel vanaf het moment dat zij aan boord stappen. 

4) Ervaarrotterdam kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die het niet dragen van een zwemvest door een kind met zich mee kunnen brengen.

 

6. Uitvoering van de overeenkomst

1) Voor alle vaarten geldt als ontbindende voorwaarde een situatie van overmacht zoals – maar niet beperkt tot – uitzonderlijke weersomstandigheden (harde wind, harde regen, storm, onweer, ijsgang en/of hoog water) waardoor de vaart belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van een dergelijke situatie sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.

2) Ervaarrotterdam is gerechtigd en bevoegd om een passagier, die zich misdraagt of in kennelijke staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de organisatie – van boord te (doen) verwijderen.

3) Passagiers, zowel individuen als groepen, kunnen voor de uitvoering van een vaart of arrangement geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.

4) Iedere passagier dient alle aanwijzingen van Ervaarrotterdam stipt en zonder uitstel op te volgen.

5) De toegang tot de steiger en/of de boten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door Ervaarrotterdam wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met – maar niet beperkt tot – capaciteit, openbare orde, dreiging van schade of hinder.

 

7. Aansprakelijkheid van Ervaarrotterdam

1) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt zijn eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

2) Ervaarrotterdam is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand aan, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de uit de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld door Ervaarrotterdam. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van Ervaarrotterdam wordt gedekt.

3) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de passagier ontstaan bij het betreden van de steiger of de boot. De passagier betreedt de steiger en/of de boot geheel op eigen risico. Deze bepaling geldt op dezelfde wijze voor alle andere activiteiten aangeboden door Ervaarrotterdam die plaatsvinden buiten de steiger of de boot, of in samenwerking met externe partijen. Ervaarrotterdam is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade van welke aard dan ook die is ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van een activiteit, het programma of arrangement. 

4) Ervaarrotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens de rondvaart.

5) Voor zover Ervaarrotterdam aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.

6) Voor zover Ervaarrotterdam aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

7) Indien Ervaarrotterdam door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.

 

8. Aansprakelijkheid passagier

1) De passagier is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan eigendommen van Ervaarrotterdam en/of derden, waaronder tevens begrepen medepassagiers en externe samenwerkingspartners.

2) De passagier is aansprakelijk voor schade die de passagier, zijn kind(eren), zijn huisdieren of zijn bagage aan Ervaarrotterdam berokkent.

3) Alle door Ervaarrotterdam in opdracht van de passagier georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor rekening en risico van de passagier plaats.

4) De passagier vrijwaart Ervaarrotterdam en haar vrijwilligers tegen schadeclaims door derden.

 

9. Klachten

1) Eventuele klachten dienen uiterlijk 48 uur na de vaartocht schriftelijk bij Ervaarrotterdam te worden ingediend.

2) Klachten die mondeling worden gemeld of later dan 2 dagen na de vaartocht worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

 

10. Slotbepalingen/Toepasselijke recht

1) Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen aan de passagier kenbaar worden gemaakt.

2) Kennelijke (schrijf-)fouten en vergissingen in de door Ervaarrotterdam gepubliceerde en/of verstrekte informatie binden Ervaarrotterdam.

3) Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

4) Geschillen, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

 

Algemene Voorwaarden Bootverhuur ErvaarRotterdam.nl

Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van ErvaarRotterdam.nl. 

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. a) verhuurder: ErvaarRotterdam.nl;
 3. b) huurder: de persoon die namens zichzelf of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit. De huurder sluit de overeenkomst op persoonlijke titel, dus niet op naam van zijn beroep of bedrijf;
 4. c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
 5. d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief (elektrische) aandrijving, alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren;
 6. e) elektronisch: via e-mail of via de website. 
 1. Algemeen
  1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en alle overeenkomsten die huurder en verhuurder sluiten met betrekking tot de huur/verhuur van vaartuigen.

2) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag of delen daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor 21.00 uur terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

3) Een vaartuig mag door maximaal 4 personen tegelijk worden bemand.

4) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.

5) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, inclusief lachgas, waarbij voor alcohol dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.

6) Het gebruik van confetti, vuurwerk en dergelijke is niet toegestaan aan boord.

7) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Als het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, brengt ErvaarRotterdam.nl een bedrag van €35,- aan schoonmaakkosten in rekening aan huurder.

8) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Indien huurder of andere aanwezigen op het vaartuig overlast veroorzaken, zal huurder eenmalig een waarschuwing geven. In het geval dat er nogmaals overlast wordt veroorzaakt, is verhuurder gerechtigd een boete van €250,- op te leggen. Ook is verhuurder gerechtigd om huurder te verplichten het varen te staken en het gehuurde vaartuig te retourneren zonder (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.  

9) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.

10) Bij slecht weer behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden. Met gedeeltelijk ontbinden wordt bijvoorbeeld bedoeld dat verhuurder de mogelijkheid heeft om huurder een alternatief te bieden, zoals een alternatieve datum waarop de huurder het vaartuig kan huren. Enkel als er sprake is van code geel, oranje of rood krijgt huurder het volledige huurbedrag gerestitueerd. 

11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder heeft hierbij geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

12) Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

13) Verhuurder brengt zijn aanbod offerte uit op mondeling, schriftelijke of elektronische wijze.

14) Verhuurder zorgt ervoor dat noodzakelijke telefoonnummers, zoals een noodnummer, aanwezig zijn op de verhuurlocatie. 

15) Het is niet toegestaan om te staan in het vaartuig. 

 

 1. Vaargebied en vaarregels
  1) De vaartuigen mogen worden gebruikt op de Oude Haven, Scheepsmakershaven, Leuvehaven, Rederijhaven, Bierhaven, Wijnhaven, Haringvliet, Boerengat en het Buizengat. De map met het vaargebied, zie lid 6 van dit artikel, wordt ook ter hand gesteld aan huurder. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. Zo is het in verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden ten strengste verboden met de vaartuigen te varen over de Nieuwe Maas. Bij overtreding van dit artikel mag verhuurder een boete in rekening brengen bij huurder ter hoogte van €500,-.

2) Ten behoeve van de handhaving van lid 1 heeft verhuurder een GPS-systeem geplaatst in het vaartuig waarmee de locatie van het betreffende vaartuig kan worden gemonitord. 

3) Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse Vaarreglementen. De belangrijkste vaarregels worden ter hand gesteld aan huurder.

4) Huurder dient altijd goed rekening te houden met de medegebruikers van het water. Dit geldt in het bijzonder bij bruggen, kruisingen, bochten en smalle gedeeltes.

5) Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.

6) Het vaargebied is met rood aangegeven:

 

 1. Verplichtingen van huurder
  1) Huurder is verplicht om de aanwijzingen van verhuurder op te volgen.

2) Huurder wordt geacht zich te gedragen als een goed schipper. Zo dient huurder te beschikken over voldoende vaardigheden voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig. 

3) Incidenten en/of ongevallen die worden veroorzaakt door het overtreden van het voorgaande lid worden in rekening gebracht bij huurder.

4) Het is huurder verboden om veranderingen aan te brengen in het vaartuig.

5) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet onderverhuren of laten gebruiken door anderen dan de opvarenden.

6) Het vaartuig en de complete inventaris moeten na de huurperiode in dezelfde staat worden teruggebracht als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening bij huurder.

7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van schade aan het gehuurde vaartuig, moet huurder de verhuurder hierover, voorafgaand aan de afvaart, informeren.

8) Huurder dient het vaartuig aan het einde van de huurperiode onmiddellijk in te leveren bij de steiger van ErvaarRotterdam.nl. Deze steiger bevindt zich in de Oude Haven. Alleen als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen, mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.

9) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Als het vaartuig meer dan 10 minuten later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt ingeleverd, brengt verhuurder €1,- per minuut in rekening. 

10) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

 

 1. Aansprakelijkheid schade
  1) Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Dit betekent dat de verzekering alléén geldt voor het gebruik van het vaartuig in het door de verhuurder aangewezen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en cascoschade.

2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.

3) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.

4) Wanneer er sprake is van opzet, ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.

5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.

6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan ervan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.

7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten (zoals de steiger en andere boten) en op het feit dat het materiaal waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer erg warm kan worden. Ook kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8) Kinderen tot 18 jaar vallen onder de verantwoording van de ouders.

9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.

10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), mag worden verhaald op huurder en valt niet onder de verzekering.

11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade aan hemzelf en anderen als hij het vaartuig gebruikt buiten de in deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.

12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen, wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd.

 

 1. Reserveringen
  1) Het is mogelijk om één of meerdere vaartuigen vooraf te reserveren. Reserveren is mogelijk via internet, telefonisch en op diverse fysieke locaties. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via telefoon, elektronisch of schriftelijk.

2) Betaling geschiedt bij het maken van de reservering door middel van Ideal (internetbankieren), contant of pinbetaling. Dit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3) Bij annulering door huurder korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd (no-show) is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.

4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 15 minuten later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.

5) Als een gereserveerd vaartuig niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

6) Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van (een gedeelte van) de betaalde huursom.

 

 1. Verhuur ter plaatse zonder reservering
  Een vaartuig kan ook direct ter plekke worden gehuurd. Het complete huurbedrag dient in een dergelijk geval ter plaatse, voor ingang van de huurovereenkomst, te worden voldaan. Betaling dient op locatie plaats te vinden via contante betaling of via een pin-transactie.
 1. Borgstelling
  1) Verhuurder hanteert een borgstelling van €100,-. 

2) Huurder dient, voordat de huurovereenkomst in kan gaan, ter plaatse een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. 

3) Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg gerestitueerd. 

 

 1. Klachten en geschillen
  1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, inclusief toelichting en onderbouwing van de klacht.

2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

3) Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, heeft de Nederlandse tekst voorrang.

Privacy- en cookieverklaring

ErvaarRotterdam.nl verklaart verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring, stel ze gerust per mail. Ons e-mailadres tref je hieronder.

Onze bedrijfsgegevens:

Adres: Oude havenkade, 3011 MG Rotterdam 

E-mailadres: info@ervaarrotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij van jou verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij nemen hierbij géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • IP-adres van het apparaat dat je gebruikt;

 • Type internetbrowser en device die je gebruikt; 

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 • Aankoopgegevens;

 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het versturen van een mail naar ons.

Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het zo goed mogelijk afleveren van de door jou gewenste goederen en/of diensten;

 • Het kunnen afhandelen van jouw betaling;

 • Het –op verzoek of na aanmelding- kunnen verzenden van onze nieuwsbrief;

 • Het –op verzoek of na aanmelding- kunnen verzenden van onze andere mailings;

 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is, bijvoorbeeld doordat je ons een mail hebt gestuurd met een vraag of opmerking;

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierna worden jouw persoonsgegevens verwijdert.

Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Dat betekent dat wij jouw gegevens zoveel jaar nadat je bent aangemeld en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Dit met uitzondering van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat dit verplicht is op grond van de wet. Een voorbeeld hiervan zijn de gegevens die wij verplicht dienen te bewaren voor de Belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die voor jou als bezoeker het surfen op de website mogelijk maken. Dit type cookies gebruiken wij dan ook alléén voor het toepassen van technische- en beveiligingsfunctionaliteiten. Het accepteren van deze cookies is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en adequaat beveiligd is. 

Voorkeur- en statistiek cookies

Wij maken wel gebruik van voorkeur- en statistiek cookies. Met deze cookies kunnen wij met hulp van derden het surfgedrag van bezoekers op onze website meten, zodat we waar nodig het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Daarnaast helpen dergelijke cookies om jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je ervaring van onze website steeds beter wordt en onbelangrijke informatie naar achter wordt verschoven.

Social media cookies

Wij maken wel gebruik van social media cookies. Dit zijn cookies die jouw surfgedrag bijhouden of die afkomstig zijn van social mediawebsites, bijvoorbeeld door embedded content. Daarnaast kunnen er op deze website buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, Google+ en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de betreffende organisatie zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Wij verzamelen alléén cookies van jou indien je ons hier toestemming voor hebt gegeven. Hiertoe informeren wij jou bij jouw allereerste bezoek aan onze website over de cookies die wij zullen plaatsen. Hierbij vragen wij tevens expliciet jouw toestemming. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Jouw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Indien je gebruik wenst te maken van een dergelijke mogelijkheid, vragen we jou om een schriftelijk verzoek in te dienen via ons e-mailadres. Ons e-mailadres tref je bovenaan deze privacy- en cookieverklaring aan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Tip: scherm hierbij jouw Burgerservicenummer af, zodat je zo goed mogelijk beschermd bent tegen identiteitsfraude. 

Na ontvangst van jouw verzoek per mail, zullen wij zo snel mogelijk schriftelijk reageren. Je kunt er in ieder geval van uitgaan dat dit uiterlijk binnen vier weken zal gebeuren.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Zodoende verklaren wij dat er passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.